15.(116.) sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH

 

Dnevni red Sjednice ESV FBiH

Tačka 1. Zapisnik -14(115) sjednica- nastavak

Tačka 1. Zapisnik -14.(115) sjednica

Tačka 2. Informacija OKU

Tačka 3. Prednacrt Zakona o doprinosima – prednacrt

Tačka 3. Prednacrt Zakona o porezu na dohodak_bos_1-1

Tačka 4. Nacrt zakona o stečaju za web

Tačka 4.

Tačka 5. Izvještaj o radu ESV za 2016

Tačka 6. Prednacrt Zakona o mirnom rjesavanju radnih sporova

PODIJELI