Sekcija mladih

S obzirom da živimo i djelujemo u vrijeme kada se mladi radnici najčešće zapošljavaju na određeno vrijeme i kada se njihova radnička prava prečesto ne poštuju u praksi, mladi ljudi se na tržištu rada, više od drugih, suočavaju sa mnogim preprekama. Stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini već godinama bilježi izrazito visoke cifre i daleko je viša od stope nezaposlenosti ostalih kategorija stanovništva. Nažalost, biti mlad i obrazovan već odavno ne znači prednost na tržištu rada.

SSSBiH je još 2002. godine, razumijevajući specifičnost potreba mladih radnika i zbog želje da toj skupini radnika pruži odgovarajući prostor i tretman unutar sindikalne porodice, osnovao Sekciju mladih koja djeluje pod nazivom Sekcija aktivne sindikalne omladine (SASO SSSBiH). Članovi SASO SSSBiH mogu biti svi radnici i radnice do 35. godina starosti.

Osnovni ciljevi SASO SSSBiH su:

•    zaštita prava i interesa mladih;
•    obrazovanje i osposobljavanje mladih za uspješan rad i djelovanje u sindikatima;
•    borba za dosljednu primjenu propisa o posebnoj zaštiti mladih na radu;
•    stvaranje uslova za brže zapošljavanje mladih;
•    osiguravanje efikasnije socijalne i zdravstvene zaštite mladih;
•    organizovanje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti mladih;
•    suzbijanje svih oblika diskriminacije prema mladim;
•    podsticanje mladih da se učlanjuju u sindikate i učestvuju u akcijama i radu organa sindikata,
•    promocija izgradnje kulture mira i dijaloga;

Najviše tijelo SASO SSSBiH jeste Skupština, koja se održava svake četiri godine i na kojoj se biraju predsjednik/ca Sekcije, te Koordinacioni odbor Sekcije koji broji sedam članova.

Predsjednik:
Ibrahim Muharemović (SSOOiO FBiH)
mibrahim2706@hotmail.com

Članovi Koordinacionog odbora:
Ibrahim Muharemović (SSOOiO FBiH, mibrahim2706@hotmail.com)
Jasmina Filipović-Maksić (SŽFBiH, jasmina.filipovic@hotmail.com)
Avdo Kadić (SGIGM BiH, avdo.kadic@hotmail.com)
Edin Smajić (SSOOiO FBiH, dn_smajic@yahoo.com)
Džino Nermin (SUFBIH, nermindzino@hotmail.com)
Emir Đinić (SSRKP FBiH, emir.djinic@gmail.com)

PODIJELI