Ciljevi i djelatnost

Prepoznajući i prihvatajući važnost uloge sindikata u razvoju demokratskog društva i potrebu za aktivnim učešćem u procesu donošenja svih važnih odluka, SSSBiH zagovara i promoviše neophodnost sindikalnog djelovanja u svim oblastima društveno-političkog života Bosne i Hercegovine, posebno u onima čiji efekti se odražavaju na radnike i radnice.

Ciljevi i djelatnost SSSBiH su usmjereni na:
– zakonit odnos u svim obastima života i rada i stvaranje pravnih i ekonomskih uslova u Bosni i Hercegovini koji će omogućiti veću zaposlenost i adekvatnu cijenu rada;
– ostvarivanje radnih i socijalnih prava sindikalnog članstva članica Saveza;
– razvoj demokratskih procesa i izgradnju pravne i socijalne države, sa jednakim šansama i pravima za sve;
– ostvarenje mira i slobode na principima međunacionalne slobode i uvažavanja;
– podršku ispunjenju uslova za uključenje Bosne i Hercegovine u euroatlanske integracije;
– borbu protiv svih vidova korupcije;
– razvoj socijalne tržišne ekonomije i borbu protiv siromaštva;
– bržu ekonomsku obnovu i povećanje stepena zaposlenosti;
– brzo i zakonito sprovođenje procesa privatizacije na što transparentniji i pravičniji način;
– izgradnju jedinstvene strategije za kolektivno pregovaranje, potpisivanje i dosljednu primjenu Općeg kolektivnog ugovora, kao i kolektivnih ugovora članica Saveza;
– iniciranje dogradnje, donošenja i primjene zakonske regulative kojom se obezbjeđuje ekonomska i socijalna zaštita i sigurnost članova, razvoj i ostvarivanje solidarnosti svojih članica;
– politiku ravnopravnog položaja žena i njihovo veće uključivanje u organe sindikata i veće učlanjenje i obrazovanje mladih za aktivnosti sindikata;
– uređenje odnosa za razvoj i jačanje međunarodne sindikalne saradnje i uključivanje u evropski i svjetski sindikalni pokret na ravnopravnim osnovama sa ostalim članicama;
– uređenje odnosa u vezi sa organizovanjem i pružanjem pravne zaštite za sindikalno članstvo članica Saveza;
– uređenje odnosa u vezi organizovanja i funkcionisanja sindikalnih škola za članice Saveza;
– dosljedno provođenje konvencija Međunarodne organizacije rada koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina;
– uređenje odnosa zakonitog i racionalnog upravljanja i korištenja, te zaštite zajedničke sindikalne imovine;
– udruživanje, spajanje i ujedinjenje sindikata na prostoru Bosne i Hercegovine;
– objedinjavanje i ostvarivanje zajedničkih interesa i aktivnosti u vođenju tripartitnih pregovora i zaključivanju Općeg kolektivnog ugovora i utvrđivanju najniže cijene rada;
– podsticanje razvoja i ostvarivanje zdravstvene zaštite, obrazovne i socijalne politike;
– razvoj i ostvarivanje tržišne ekonomije i ostvarivanje utjecaja na zakonito provođenje procesa privatizacije;
– ostvarivanje utjecaja na donošenje zakonske regulative od značaja za radnu, ekonomsku i socijalnu sigurnost sindikalnog članstva članica Saveza;
– radno-pravnu zaštitu članstva i organizovanje sindikalnih službi za besplatnu pravnu pomoć u zaštiti prava radnika;
– organizovanje sindikalnih škola i edukaciju sindikalnog članstva članica Saveza;
– razvoj i ostvarivanje međusindikalne saradnje u zemlji i međunarodne sindikalne saradnje.

SSSBiH promoviše vrijednosti ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava. Borimo se za pluralističko društvo koje je tolerantno i u kojem vrijede principi socijalne pravde, solidarnosti i nedeskriminacije.

PODIJELI