Kantonalni odbori

Zbog principa organizovanosti BiH, a prije svega Federacije BiH, te činjenice da je dosta oblasti, djelimično ili u potpunosti, regulisano na tom nivou (obrazovanje, policija, zdravstvo, komunalna privreda …) u okviru Saveza samostalnih sindikata BiH djeluje 7 kantonalnih odbora koji pokrivaju 9 kantona u FBiH.

Kantonalni odbori SSSBiH:
–    zastupaju, predstavljaju i rješavaju zajedničke interese članica iz djelatnosti Saveza;
–    stara se o sprovođenju Statuta, Programa rada i odluka organa Saveza na nivou kantona ili regije;
–    rješava zajedničku problematiku članica iz djelatnosti Saveza na nivou kantona ili regije;
–    donosi godišnji program i plan svog rada;
–    donosi odluke i zaključke o izvršavanju povjerenih mu poslova;
–    vodi socijalni dijalog sa poslodavcima i organima vlasti i institucijama kantona ili regije iz djelatnosti Saveza;
–    preduzima mjere pritiska i štrajk na nivou kantona ili regije u skladu sa Statutom, pravilima i odlukama nadležanih organa Saveza;
–    prati rad i sarađuje sa mjesnim sindikalnim uredom Saveza;
–    donosi poslovnik o svom radu;
–    obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost daju organi i predsjednik Saveza.

U SSSBiH djeluju:

1.Kantonalni odbor Sarajevskog kantona
Predsjednik: Franjo Rener
Ul. Obala Kulina bana 1, Sarajevo
Tel/fax 033/ 21 34 80
E-mail: sarajevo@sindikatbih.ba

2. Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona (djeluje i na prostoru SBK)
Predsjednik: Mirnes Isaković
Ul. Fra Ivana Jukića 1, Zenica
Tel/fax 032/ 40 90 32
E-mail: sindikat.zdk@hotmail.com

3. Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona
Predsjednik: Fahrudin Šahović
Ul. Pozorišna 2, Tuzla
Tel/fax 035/ 27 33 15

4. Kantonalni odbor Unsko-sanskog kantona (djeluje i na prostoru Kantona 10)
Predsjednik: Muhamed Mahmutović
Ul. Ferhat-paše Sokolovića L3/III, Ozimice 1, Bihać
Tel/fax 037/ 22 20 52
E-mail: muhamed.mahmutovic@gmail.com

5. Kantonalni odbor Hercegovačko-neretvanskog kantona
Predsjednik: Husejin Špago
Ul. Salke Šestića 2, Mostar
Tel/fax 036/ 55 28 98

6. Kantonalni odbor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Predsjednik: Elmir Pilav
Tel/fax 038/ 22 03 81
E-mail: ee_elmir@yahoo.com

7. Kantonalni odbor Posavskog kantona
Predsjednik: Berislav Živković
Jug I-zaobilaznica, Orašje
Tel/fax 031 71 41 12
E-mail: ssoozpo@tel.net.ba

PODIJELI