Radno i socijalno zakonodavstvo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, 2018

Zakon o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, 2018

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zastite, 2004

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zastite, 2006

Zakon o radu

Zakon o vijecu uposlenika

Zakon o strajku

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o MIO, 2001

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o MIO, 2005

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o MIO, 2006

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o MIO, 2008

Zakon o posredovanju u uposljavanju

Zakon o organizaciji mirovinskog invalidskog osiguranja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji mirovinskog invalidskog osiguranja

Zakon o doprinosima

Zakon o jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa

Zakon o porezu na dohodak

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom

PODIJELI