O nama

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je doborovoljna i interesna organizacija radnika koji su organizovani kroz granske sindikate i unije-članice SSSBiH sa područja Bosne i Hercegovine. SSSBiH i u njega udruženi sindikati su demokratski, multietnički, multinacionalni i nezavisni od vlasti, poslodavaca, političkih stranaka i vjerskih zajednica.

SSSBiH je pravni sljednik Glavnog radničkog savjeta za BiH osnovanog 27. augusta 1905. godine i Saveza sindikata BiH, koji je svoj naziv promijenio u Savez samostalnih sindikata BiH na svom kongresu održanom 30.03-01.04.1990. godine.

U skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  je donijelo Rješenje o reprezentativnosti SSSBiH na teritoriji Federacije BiH, broj UP I 03-34/13-15/15 od 28.09.2015.godine.

Savez samostalnih sindikata BiH čine 24 granska sindikata, odnosno unije. Istovremeno postoji i 7 kantonalnih odbora SSSBiH, koji djeluju na području 9  kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru Saveza djeluju Forum žena i Sekcija mladih.

SSSBiH je prepoznat kao relevantan socijalni partner Vladi Federacije BiH i Udruženju poslodavaca FBiH, te učestvuje u radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH koje je zaduženo za:

–  prati, razmatra i ocjenjuje uticaj ekonomske i socijalne politike i mjera ekonomske i socijalne politike na razvoj i socijalnu stabilnost;
– razmatra, podstiče sklapanje i ocjenjuje primjenu kolektivnih ugovora i s tim u vezi dostavlja informacije i obrazloženja nadležnom ministarstvu;
– podstiče mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova;
– predlaže Vladi, poslodavcima i sindikatima vođenje usklađene politike cijena i plata;
– podstiče ideju tripartitnog, bipartitnog i drugih oblika socijalnog dijaloga na svim nivoima u rješavanju ekonomskih i socijalnih pitanja i problema;
– prati, razmatra i predlaže eventualne promjene zakona od uticaja na ekonomski i socijalni razvoj i u tom kontekstu položaj radnika i poslodavaca;
– razmatra nacrte zakona, podzakonskih akata, programa i drugih dokumenata iz obima svog rada i svoja mišljenja o tim dokumentima dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine;
– prati primjenu zakona i ostvarivanje prava iz oblasti rada i socijalne sigurnosti i predlaže nadležnim tijelima i institucijama mjere za ostvarivanje i unapređivanje tih prava;
– bavi se problemima provođenja procesa privatizacije i predlaže nadležnim institucijama eventualne izmjene zakonskih i podzakonskih akata koje bi doprinijele većim finansijskim efektima i zapošljavanju;
– prati stanje na području zapošljavanja, penzijsko – invalidskog i zdravstvenog osiguranja i u tom kontekstu vodi aktivnosti na smanjenju crnog tržišta radne snage;
– podstiče aktivnosti na većoj efikasnosti nadležnih institucija sistema na sprječavanju korupcije, s ciljem da se ona pretvori u visoko – rizičnu i nisko – profitnu aktivnost.

Savez samostalnih sindikata BiH je 2005. godine, zajedno sa Savezom sindikata Republike Srpske i Sindikatom Brčko distrikta, osnovao Konfederaciju sindikata Bosne i Hercegovine, koja je punopravna članica Međunarodne konfederacije sindikata i ima status posmatrača u Evropskoj konfederaciji sindikata. Članice SSSBiH su punopravni članovi odgovarajućih svjetskih i evropskih konfederacija i federacija granskih sindikata/unija.

PODIJELI