Konvencije MOR-a

Konvencija o nezaposlenosti, 1919

Konvencija o zaštiti materinstva, 1919

Konvencija o naknadi za nezaposlenost u slučaju gubitka zbog brodoloma, 1920

Konvencija o namještenju mornara, 1920

Konvencija o pravu na udruživanje (poljoprivreda), 1921

Konvencija o obeštećenju radnika (poljoprivreda), 1921

Konvencija o upotrebi otrovnog bjelila (u bojadisanju), 1921

Konvencija o sedmičnom odmoru (u industriji), 1921

Konvencija o obaveznom ljekarskom pregledu mladih lica zaposlenih na brodovima, 1921

Konvencija o obeštećenju radnika ( u slučaju nesreće), 1925

Konvencija o naknadi radnicima za profesionalna oboljenja, 1925

Konvencija o jednakom tretmanu (obeštećenju u slučaju nesreće), 1925

Konvencija o najmu mornara, 1926

Konvencija o repatriranju mornara, 1926

Konvencija o osiguranju u slučaju bolesti(industrija), 1927

Konvencija o ukidanju prinudnog rada, 1957

Konvencija o nedjeljnom odmoru, 1957

Konvencija o diskriminaciji u zaposljavanju i zanimanju, 1958

Konvencija o finalnoj verziji članova, 1961

Konvencija o zaštiti mašina, 1963

Konvencija o naknadama za slučaj povrede na radu, 1964

Konvencija o politici zapošljavanja, 1964

Konvencija o zaštiti od trovanja benzolom, 1971

Konvencija o najnižoj dobi za zaposlenje, 1973

Konvencija o profesionalnim kancerogenim oboljenjima, 1974

Konvencija o prestanku radnog odnosa, 1982

Konvencija o plaćenom odsustvu radi stručnog usavršavanja, 1974

Konvencija o radnim odnosima javne službe, 1978

Konvencija o promociji kolektivnog pregovaranja, 1981

Konvencija o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, 1981

Konvencija o jednakim mogućnostima za radnike sa porodičnim obavezama, 1981

Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposljavanju invalida, 1983

Konvencija o službama medicine rada, 1985

Konvencija o azbestu, 1986

Konvencija o sprječavanju većih industrijskih nezgoda, 1993

Konvencija o radu s nepunim radnim vremenom, 1994

Konvencija o sigurnosti i zdravlju u rudnicima, 1996

Konvencija o radu kod kuće, 1996

Konvencija o privatnim agencijama za zapošljavanje, 1997

Konvencija o najgorim oblicima dječijeg rada, 1999

Konvencija o reviziji Konvencije o zaštiti materinstva iz 1952., 2000

Konvencija o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi, 2001

Konvencija o promotivnom okviru zastite na radu, 2006

PODIJELI