Konvencije MOR-a

C2 Konvencija o nezaposlenosti, 1919

C3 Konvencija o zaštiti materinstva, 1919

C8 Konvencija o naknadi za nezaposlenost u slučaju gubitka zbog brodoloma, 1920

C9 Konvencija o namještenju mornara, 1920

C11 Konvencija o pravu na udruživanje (poljoprivreda), 1921

C12 Konvencija o obeštećenju radnika (poljoprivreda), 1921

C13 Konvencija o upotrebi otrovnog bjelila (u bojadisanju), 1921

C14 Konvencija o sedmičnom odmoru (u industriji), 1921

C16 Konvencija o obaveznom ljekarskom pregledu mladih lica zaposlenih na brodovima, 1921

C17 Konvencija o obeštećenju radnika ( u slučaju nesreće), 1925

C18 Konvencija o naknadi radnicima za profesionalna oboljenja, 1925

C19 Konvencija o jednakom tretmanu (obeštećenju u slučaju nesreće), 1925

C22 Konvencija o najmu mornara, 1926

C23 Konvencija o repatriranju mornara, 1926

C24 Konvencija o osiguranju u slučaju bolesti(industrija), 1927

C29 Konvencija o prisilnom radu, 1930

C45 Konvencija o radu pod zemljom (žene), 1935

C81 Konvencija o inspekciji rada u industriji i trgovini, 1947

C87 Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje, 1948

C89 Konvencija o noćnom radu žena (revidirana), 1948

C98 Konvencija o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, 1949

C100 Konvencija o jednakosti plaća, 1951

C102 Konvencija o najnižim standardima socijalne sigurnosti, 1952

C105 Konvencija o ukidanju prinudnog rada, 1957

C106 Konvencija o nedjeljnom odmoru, 1957

C111 Konvencija o diskriminaciji u zaposljavanju i zanimanju, 1958

Konvencija o finalnoj verziji članova, 1961

C119 Konvencija o zaštiti mašina, 1963

C121 Konvencija o naknadama za slučaj povrede na radu, 1964

C122 Konvencija o politici zapošljavanja, 1964

C131 Konvencija o utvrđivanje najniže plate, 1970

C132 Konvencija o plaćenom odmoru (revidirana), 1970

C135 Konvencija o predstavnicima radnika, 1971

C136 Konvencija o zaštiti od trovanja benzolom, 1971

C138 Konvencija o najnižoj dobi za zaposlenje, 1973

C139 Konvencija o profesionalnim kancerogenim oboljenjima, 1974

C144 Konvencija o tripartitnim konsultacijama (Međunarodnim standardima rada), 1976

C158 Konvencija o prestanku radnog odnosa, 1982

CC140 Konvencija o plaćenom odsustvu radi stručnog usavršavanja, 1974

Konvencija o radnim odnosima javne službe, 1978

Konvencija o promociji kolektivnog pregovaranja, 1981

C155 Konvencija o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, 1981

C156 Konvencija o jednakim mogućnostima za radnike sa porodičnim obavezama, 1981

C159 Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposljavanju invalida, 1983

C161 Konvencija o službama medicine rada, 1985

C162 Konvencija o azbestu, 1986

Konvencija o sprječavanju većih industrijskih nezgoda, 1993

Konvencija o radu s nepunim radnim vremenom, 1994

Konvencija o sigurnosti i zdravlju u rudnicima, 1996

C177 Konvencija o radu kod kuće, 1996

Konvencija o privatnim agencijama za zapošljavanje, 1997

C182 Konvencija o najgorim oblicima dječijeg rada, 1999

C103 Konvencija o reviziji Konvencije o zaštiti materinstva iz 1952., 2000

Konvencija o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi, 2001

Konvencija o promotivnom okviru zastite na radu, 2006

PODIJELI