INFORMACIJA U VEZI SA ČLANOM 114. ZAKONA O RADU

                     INFORMACIJA U VEZI SA ČLANOM 114. ZAKONA O RADU

 

Izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj 89/18)  koje su stupile na snagu 17.11.2018. godine, izmjenjena je, između ostalog, vrlo bitna odredba člana 114.  zakona koja se odnosi na postupak ostvarivanja prava iz radnog odnosa.

Naime, stavom 1. ovog člana je propisano da je radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa DUŽAN u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava.

Stavom 2. ovog člana je propisano da ako poslodavac u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za zaštitu prava ili postizanja dogovora o mirnom rješavanju spora iz člana 116. stav 1. ovog zakona ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljem roku od 90 dana podnijeti tužbu pred nadležnim sudom.

Stavom 3. ovog člana je propisano da zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom NE MOŽE zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stava 1. ovog člana, osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom.

Dakle, iz navedene odredbe je jasno da se radnik poslodavcu sa prethodnim zahtjevom za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, a prije podnošenja tužbe,  ne mora obraćati samo u slučaju otkaza ugovora o radu, a u svim drugim slučajevima povrede prava radnik se  MORA  prvo obratiti poslodavcu za zahtjevom za ostvarivanje prava, i  to u roku od 30 dana od povrede prava odnosno saznanja za povredu prava. U slučaju da radnik to ne učini, ne može tražiti ostvarivanje tog prava u sudskom postupku. Također je bitno napomenuti da je rok od 90 dana za podnošenje tužbe sudu radi ostvarivanja prava prekluzivan, što znači da propuštanje ovog roka za posljedicu ima gubitak prava na podnošenje tužbe.

Vezano za slučaj da poslodavac radniku ne isplatu plaću, skrećem pažnju na član 80. zakona prema kojem je poslodavac koji ne isplati plaću u zakonskom roku ili je ne isplati u cijelosti, dužan do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće radniku URUČITI OBRAČUN PLAĆE koju je bio dužan isplatiti. Ovaj obračun plaće smatra se izvršnom ispravom, na osnovu koje radnik može kod suda pokrenuti postupak izvršenja radi naplate svog potraživanja.  Ako poslodavac radniku ne uruči obračun plaće, radnik  se poslodavcu treba obratiti sa zahtjevom za uručivanje obračuna neisplaćene plaće. Također, treba istaći da neisplata plaće ili neuručivanje radniku obračuna plaće predstavlja i prekršaj iz člana 171. stav 1. tačka 53. i 54. zakona, gdje je zaprijećena sankcija protiv poslodavca – pravnog lica 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM, kao i protiv odgovornog lica kod poslodavca u iznosu 2.000,00 KM do 5.000,00 KM. Dakle, u ovoj situaciji radnici odnosno sindikat trebaju bez odlaganja obavijestiti nadležnu  inspekciju rada.

 

 

Pripremio:

Kenan Mujkanović, dipl. pravnik

potpredsjednik SMFBiH

 

PODIJELI