Izbor sindikaliste godine: Selvedin Šatorović dobio priznanje Sindikalista godine, „Sindikatu metalaca“ skupno priznanje za Sindikat godine

(Radnički media servis) – Selvedin Šatorović, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH, proglašen je „Sindikalistom godine“ prema izboru Radničkog media servisa za Zapadni Balkan, dok je skupno priznanje za „Sindikalistu godine“ dobio Sindikat metalaca FBiH na čelu sa predsjednikom Bajrom Melezom.

Selvedin Šatorović vodio je jednu od najtežih borbi sa Vladom Federacije BiH koja je pokušala da najveći Sindikat u Federaciji “ugasi” i izbriše iz Registra udruženja Federacije Bosne i Hercegovine. Šatorović je pokazao vrhunsko liderstvo, spremnost na borbu u najtežim uslovima i beskompromisnost u obračunu sa nakanama vlasti. Šatorović je primjer kako sindikalne vođe trebaju voditi borbu za radnička prava i kako očuvati jedinstvo sindikata u najtežim i najvažnijim trenucima.

Dobitnik skupnog priznanja za „Sindikalistu godine“, Sindikat metalaca FBiH na čelu sa predsjednikom Bajrom Melezom, imao je možda najteži zadatak od svih granskih sindikata: u rokom ograničenim i složenim uslovima, vodio je pregovore te uspio zaključiti prvi Granski kolektivni ugovor u Federaciji. Također, uz pravnu pomoć i podršku ovog sindikata, na zadovoljstvo radnika su okončani pregovori u firmama kao što je Enker Tešanj, , Cimos TMD, Mann Hummel, Volkswagen Sarajevo, Pobjeda Tešanj. Ono što posebno izdavaja Sindikat metalaca jest da se morao suočiti i sa multinacionalnim kompanijama koje djeluju u BiH. Istovremeno, ovaj sindikat je uspio napraviti velike pomake u edukaciji članstva te aranžmane na internacionalnoj razini, postavši dijelom Euro-azijske asocijacije sindikata.

Obrazloženje o dodjeli priznanja „Sindikalista godine“ Selvedinu Šatoroviću:

Na V Skupštini Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 30.11.2013. godine u Sarajevu, Selvedin Šatorović iz Zenice je izabran za novog-starog Predsjednika Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine za mandatni period 2013-2017. godine.

Djelovanje Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine je u proteklom periodu bilo usmjereno na realizaciju Programskih ciljeva i zadataka Sindikata, ispunjavanje statutarnih nadležnosti, ali i na rješavanje mnogih drugih pitanja vezanih za ostvarivanje prava iz radno-pravnog statusa članova koja je nametao svakodnevni život u određenom vremenskom intervalu.

Takvo djelovanje Sindikata značilo je i predstavljalo kontinuitet rada koji je rezultirao povećanjem brojnosti članova, kontinuitet organizacionog jačanja i akcionog osposobljavanja, kontinuitet izgrađivanja zajedničkog jedinstva, uzajamne solidarnosti, unutrašnje sindikalne demokratije, te jačanja i izgradnje efikasnog i modernog granskog Sindikata po modelu sindikalnih organizacija naprednih evropskih zemalja.

Najveće jedinstvo i solidarnost članovi Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBIH su pokazali u višemjesečnoj pravnoj borbi našeg Sindikata protiv pokušaja Vlade FBiH da najveći i najjači Sindikat u Federaciji Bosne i Hercegovine nezakonito “ugasi” i izbriše iz Registra udruženja Federacije Bosne i Hercegovine, a što je u konačnici Kantonalni sud u Sarajevu osporio.

Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu od 31.10.2016. godine u korist SSOOIO FBIH, Rješenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je poništeno, zbog povrede pravila upravnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, te je putem suda dokazan legalitet i legitimitet Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine.

Presude Kantonalnog suda u Sarajevu su zaustavile potpuno iracionalan pokušaj da se Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine sa svojih 17.000 članova isključi iz socijalnog dijaloga, te su stvoreni preduslovi za nastavak socijalnog dijaloga i usklađivanja kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja i odgoja.

U procesu usklađivanja granskih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine ima koordinirajuću funkciju, te su do sada potpisani granskih kolektivni ugovori na području Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo, kojima su uprkos Reformskoj agendi Vlade FBIH, zadržana sva dostignuta prava prosvjetnih radnika, a u određenim segmentima, prava radnika su čak i poboljšana.

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, kao jedini reprezentativan Sindikat za područje djelatnosti osnovnog obrazovanja i odgoja na području Federacije Bosne i Hercegovine, sa 17.000 članova i 358 sindikalnih podružnica na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine zbog jasne politike vladajućih struktura u Bosni i Hercegovini ima veliki problem sa registracijom novih sindikalnih podružnica kod Porezne uprave FBIH, te trenutno ima 5 novih sindikalnih prodružnica koje je potrebno registrovati, a koje su na „čekanju“ za izdavanje ID brojeva, što predstavlja grubo kršenje člana 3. Konvencije MOR-a broj 87. o sindikalnim slobodama i osnovnim sindikalnim pravima.

Značajnu aktivnost Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine predstavlja i svečanost koja se organizuje svake godine 5. oktobra – Svjetski dan nastavnika, a na kojoj se najistaknutijim nastavnicima i sindikalnim aktivistima na području Federacije Bosne i Hercegovine uručuju priznanja za nesebičan doprinos u odgojno-obrazovnom radu i sindikalnim aktivnostima.

Dan nastavnika je prilika da se istakne složenost i odgovornost nastavničkog poziva, te zahtjevi koji svakodnevno stoje pred prosvjetnim radnicima, kao i da se ukaže na težak status nastavnog osoblja, odsustvo kolektivnog pregovaranja, različitim uslovima rada, nastavnim planovima i programima i vrednovanja rada nastavnika po kantonima/županijama.

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine kao punopravna članica Education International i Evropskog sindikalnog odbora za obrazovanje (ETUCE) je u periodu od 05. do 08. decembra 2016. godine učestvovao na Redovnoj regionalnoj izborno-izvještajnoj konferenciji održanoj u Beogradu, na kojoj je delegaciju sindikata obrazovanja Bosne i Hercegovine predvodio Selvedin Šatorović, predsjednik SSOOiO FBiH i dopredsjednik SSS BiH, a koji je jednoglasno izabran za člana Panevropskog komiteta ETUCE-a.

ETUCE je organizacija nastavnika na evropskom nivou koji zastupa i štiti interese nastavnika i djeluje, između ostalog, i prema Evropskoj komisiji. Predstavlja 135 sindikata nastavnika u 45 država sa oko 30 miliona članova, prosvjetnih radnika, svih nivoa obrazovanja. Decembarskom skupu u Beogradu prisustvovalo je oko 300 delegata iz svih evropskih sindikata obrazovanja koji zastupaju interese više od trideset miliona prosvjetnih radnika.

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine svoje djelovanje i doprinos u poboljšanju prava radnika nastoji ostvariti kroz aktivnosti organa Sindikata, Saveza samostalnih sindikata BIH, kao i Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje o dodjeli skupnog priznanja Sindikatu metalaca FBiH na čelu sa predsjednikom Bajrom Melezom: 

Na V. Kongresu Sindikata metalaca Federacije BiH održanom 26.03.2015. godine izabran je novi predsjednik (Bajro Melez) i novo rukovodstvo ovog granskog sindikata, što je označilo početak njegovog preporoda u svakom pogledu. Pored ambicioznog Programa rada koji predstavlja okvir aktivnosti Sindikata metalaca Federacije BiH, na V Kongresu je jednoglasnom odlukom delegata usvojena Zajednička izjava o neprihvatanju nametanja novog Zakona o radu i rješenja koja će umanjiti prava radnika, što je opasnost koju je među prvima prepoznao Sindikat metalaca.

Zahvaljujući predanom radu i nesebičnom zalaganju novog rukovodstva, koje čine stručni i iskusni kadrovi, Sindikat metalaca FBiH se od V. Kongresa pa do danas konsolidovao i ponovo nametnuo kao jedan od vodećih granskih sindikata u BiH. S punim pravom se može reći da je Sindikat metalaca FBiH jedan od stubova sindikalnog pokreta u FBiH. Sa svojih 13.850 članova, i procentom učlanjenosti od 63% od ukupnog broja radnika u grani metala, ovaj sindikat je nabrojniji industrijski sindikat u BiH. Sindikat metalaca FBiH je prvi sindikat u državi koji je dobio svojstvo reprezentativnog sindikata nakon usvajanja novog zakona o radu. Jedini je reprezentativni sindikat za područje djelatnosti proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH. Od 80 organizacija članica, pored domaćih kompanija, Sindikat metalaca FBiH u svom članstvu ima i sindikalne organizacije u multinacionalnim kompanijama poput ArcelorMittala, Volkswagena, Preventa, Siemensa i Mann Hummela, kao i mnogim drugim.

Sindikat metalaca FBiH je u proteklih godinu i po dana aktivno učestvovao i dao ključni doprinos u svim važnijim aktivnostima Saveza samostalnih sindikata BiH. Ovo se odnosi na učešće u pregovorima o novom zakonu o radu, u organizaciji protesta protiv nametanja po radnike nepovoljnog zakonu o radu u julu 2015. godine, kao i direktno učešće u pregovorima o novom Općem kolektivnom ugovoru (Kenan Mujkanović). Uprkos svim izgledima, ogromnim opstrukcijama i poteškoćama, Opći kolektivni ugovor zaključen je u februaru ove godine, i utvrdio je minimum prava svih radnika u Federaciji BiH. Međutim, činjenica da Opći kolektivni ugovor ni šest mjeseci nakon njegovog stupanja na snagu nije proširen na sve poslodavce, kao i činjenica da je od 18 granskih kolektivnih ugovora zaključeno samo njih osam, jasno ukazuje na stvarne intencije novog Zakona o radu.

Nakon zaključenja novog Općeg kolektivnog ugovora, Sindikat metalaca FBiH je 26.08.2016. godine, poslije teških i dugotrajnih pregovora i pod pritiskom roka iz člana 182. Zakona o radu, sa Udruženjem poslodavaca FBiH/Grupacijom metalaca koju čine mahom privatni poslodavci uspio zaključiti novi Granski kolektivni ugovor za metalsku djelatnost. Ovo je ujedno prvi Granski kolektivni ugovor u Federaciji BiH zaključen nakon usvajanja novog Zakona o radu.

Time se Sindikat metalaca FBiH u vrlo složenim uslovima uspio izboriti za ovaj izuzetno značajan akt kojim su regulisani najniža satnica, definicija osnovne plaće, dodaci na plaće, naknade plaće i sva druga materijalna prava iz radnog odnosa, odmori i odsustva, ali i uslovi za rad sindikata, koji je ovim ugovorom dobio značaj i ulogu ravnopravnog partnera u odlučivanju o vrlo bitnim pitanjima iz radnih odnosa. U mnogim segmentima ovim kolektivnim ugovorom su utvrđena dosta povoljnija prava za metalske radnike u odnosu na Zakon o radu i Opći kolektivni ugovor. Trenutno se vode aktivnosti na zaključenju tzv. pojedinačnih kolektivnih ugovora u kompanijama, naravno uz pravnu pomoć i podršku Sindikata metalaca FBiH. Pregovori su uspješno okončani u firmama Volkswagen Sarajevo, Mann Hummel Tešanj, Cimos TMD, Energoinvest Sarajevo, Pobjeda Tešanj, Enker Tešanj, a su toku su pregovori u Prevent FAD Jelah, ArcelorMittal Zenica i drugim organizacijama.

Sindikat metalaca FBiH je veoma aktivan i na planu međunarodne saradnje. Članica je Industriall Global Union, organizacije koja broji 50 miliona članova u 140 država svijeta. Također, obnovljena je saradnja sa svim sindikatima metalaca iz zemalja okruženja, od Hrvatske do Makedonije, uz realizaciju zajedničkih projekata. Povodom ovogodišnjeg Dana metalaca, Sindikat metalaca je sa sindikatom Türk Metala, najbrojnijim turskim sindikatom metalaca koji ima oko 200.000 članova sindikata, potpisao Sporazum o edukaciji i saradnji, čime je praktično postao sastavnim dijelom Euro-azijske asocijacije sindikata koji čine sindikati metalaca iz 21 države Europe i Azije. Kao prvi rezultat ove saradnje, dvadeset mladih sindikalnih aktivista je krajem novembra ove godine učestvovalo na osmodnevnom seminaru u Ankari (Turska), gdje su stekli znanja i vještine koje će im koristiti za postizanje još boljih rezultata u sindikalnom radu.

Radnički media servis za Zapadni Balkan

Izvor: Novinska agencija Atrakcija

PODIJELI