Izvještaj Evropske konfederacije sindikata (EKS) o zaštiti sigurnosti i zdravlja na radu u vrijeme pandemije COVID-19

Članovi sindikata su na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa, a milioni radnika se suočavaju sa zdravstvenim i sigurnosnim problemima zbog izbijanja pandemije. Ova epidemija je jasno ukazala na važnost zaštite radnih ljudi od bolesti.

U okviru ankete članica EKS-a, dobili smo izvještaje o nizu problema vezanih za zdravlje i sigurnost radnika u vezi sa pandemijom COVID-19, kao što su nedostatak opreme za ličnu zaštitu (OLZ) u sektoru zdravstva, nepridržavanje mjera društvenog distanciranja u sektorima građevinarstva i maloprodaje, te odstupanje od pravila vezanih za zdravlje i sigurnost na radu u sektoru transporta. Takođe smo svjedoci da socijalni dijalog može imati učinkovitu ulogu u nizu mjera, kako na nacionalnom tako i na nivou preduzeća. U tekstu slijede detalji usvojenih mjera, koje su rezultat socijalnog dijaloga ili djelovanja vlada.

Obratite pažnju, ovaj izvještaj obuhvata jednu dinamičku situaciju, koja se neprestano mijenja. Stoga molimo naše članice da nam nastave dostavljati informacije o mjerama vezanim za COVID-19, koje su provedene u Vašim zemljama, tako da i mi možemo nadopuniti naš izvještaj.

 • Austrija. partneri iz sektora građevinarstva i maloprodaje su u svjetlu širenja koronavirusa potpisali sporazum o dodatnim mjerama zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. U sektoru građevinarstva, sporazum obuhvata poboljšane higijenske uslove i bolju organizaciju rada, koja se odnosi na odvajanje radnog od prostora za odmor, te potrebnu minimalnu udaljenost. Dogovorene su dodatne zaštitne mjere za zaposlene koji pripadaju rizičnim grupama. U sektoru maloprodaje, sporazum obuhvata uglavnom mjere vezane za vrijeme otvaranja prodavaonica, te niz preporuka za poslodavce da osiguraju dodatne zaštitne mjere, kao što su upotreba pleksiglas ploča da se radnici na kasama ‘zaštite od disanja’ potrošača, rukavica i dezinfektanata za sve radnike, bezgotovinsko plaćanje, te utvrđivanje maksimalnog broja kupaca u jednom trenutku u prodavaonici.
 • Belgija. Ministarska naredba o hitnim mjerama za ograničavanje širenja koronavirusa nameće preduzećima kaskadu mjera. Preduzeća koja žele garantirati kontinuitet aktivnosti trebaju, na operativan i učinkovit način, provesti mjere društvenog distanciranja (najmanje 1,5 metar). Ovo pravilo se odnosi na transport koji organizira poslodavac. Ako vlasti utvrde da se ne poštuju mjere društvenog distanciranja, prvi korak je velika novčana kazna preduzeću. Grupa od 10 (jedan od najvažnijih foruma za socijalni dijalog u Belgiji, gdje se okupljaju upravna tijela sindikata i organizacija poslodavaca) naglasila je da se (1) moraju poštovati zdravstveni propisi i društveno distanciranje, (2) mora osigurati, gdje god je to moguće, rad od kuće, (3) moraju poduzeti svi potrebni napori da se poštuju ova pravila u vitalnim setorima/preduzećima (definirane ministarskom naredom), i (4) da se moraju poštovati ova pravila, a naročito društveno distanciranje, u takozvanim ne-vitalnim sektorima/preduzećima.
 • Danska. Svi poslodavci trebaju organizirati, gdje god je to moguće, rad od kuće, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Nije dozvoljeno okupljanje više od 10 osoba, a ovo se odnosi i na preduzeća. Potrebno je na svim mjestima poštovati pravilo udaljenosti od 2 metra. Inspekcija rada je koristila odredbu više sile kako bi ljudima dozvolila manje slobodnog vremena da se bave reorganizacijom života, koja rezultira provedbom preventivnih mjera. Socijalni partneri su izdali dvije zajedničke izjave, na regionalnom i nacionalnom nivou, u kojima pozivaju da postojeći kolektivni ugovori budu osnov za promjene u organizaciji rada, a s tim u vezi da se razmišlja i o odredbama za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu.
 • Irska. Vlada je objavila da svi građani trebaju ostati kući u naredne dvije sedmice, a mjera stupa na snagu 29. marta, osim određenog broja radnika u specifičnim vitalnim uslugama. Sindikati vode dijalog sa vladom kako bi se otklonile nejasnoće do kojih može doći u vezi sa ‘vitalnim’ uslugama. Mjere koje traže sindikati su osiguranje društvenog distanciranja u javnom tansportu. Vlada se obavezala da će Uprava za zdravlje i sigurnost (HSA, Inspektorat u Irskoj) izvršiti nadzor i da može zatvoriti preduzeća, uključujući i gradilišta, ako se ne poštuju ove mjere. Inspektorat HAS se ipak još uvijek nije oporavio od rezova, koji su provođeni tokom godina štednje, tako da su sada upitni kapaciteti – sa ograničenim brojem inspektora i sredstava – za brz i odgovarajući odgovor na kršenje. Vlada Irske je osigurala niz mogućnosti za informiranje poslodavaca i zaposlenih o općim zaštitnim mjerama, kao i specifičnim preporukama zdravstvenim radnicima i stomatolozima. Preporuke se odnose na standardne mjere opreza u kontaktu sa pacijentima, higijensku i pravilnu upotrebu opreme za ličnu zaštitu, uključujući stavljanje i odlaganje opreme za ličnu zaštitu, kao i upravljanje zamorom. Objavljene su sveobuhvatne smjernice o upravljanju izlaganja zdravstvenih radnika u kontaktu sa pacijentima na radnom mjestu, zajedno sa specifičnim preporukama za određene grupe (kao što su oni kojima je savjetovano da ograniče svoje kretanje a potrebni su za vitalne usluge, te druge ranjive kategorije zdravstvenih radnika).
 • Finska. Radna grupa koju je imenovao Ured Premijera radi na izradi plana za izlazak iz krize COVID-19 u Finskoj, koji će biti objavljen 1. maja. Socijalni partneri su zastupljeni u radnoj grupi, a grupa takođe ima i podršku grupe stručnjaka iz različitih oblasti.
 • Italija. Tri najveće sindikalne konfederacije u Italiji (CGIL, CISL i UIL), Vlada i organizacije poslodavaca su 14. marta postigle sporazum za Protokol o reguliranju mjera za zaustavljanje pandemije COVID-19 na radnim mjestima (privatni sektor). Protokol specifično nudi detalje nekih od obaveza iz Uredbe za zakonskom snagom broj 81/2008 (o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu), sa posebnim osvrtom na sadržaj informacija za radnike i zaposlene, obaveze dnevnog čišćenja i periodičnog sanitarnog održavanja radnih mjesta i sredstava za rad (uključujući računara, brisača i ekrana), mjere higijenskog opreza (zajedno sa dogovorom o korištenju dezinfekcionih tečnih sredstava), opreme za ličnu zaštitu (OLZ), radna mjesta na kojima se mora garantirati minimalna udaljenost od jednog metra. Dana 3. aprila, dogovoren je Protokol, uključujući i nekoliko vanrednih odredbi vezanih za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu za javne službenike. Dana 20. marta, tri najveće sindikalne konfederacije u Italiji (CGIL, CISL i UIL), Ministarstvo transporta i organizacije poslodavaca postigle su sporazum za Protokol o sprečavanju širenja COVID-19 u sektorima transporta i logistike. Protokol između ostalog obuhvata nekoliko vanrednih odredbi vezanih za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu, o preventivnim oblastima poput sanitacije, radnom mjestu na kom se garantira minimalna udaljenost od jednog metra (između radnih kolega i korisnika usluga), garancije za upotrebu opreme za ličnu zaštitu (OLZ), obustavu prodaje karata u vozilima i kontrole karata u cestovnom i željezničkom saobraćaju, garanciji mjera za utovar i istovar roba bez kontakata sa drugim osobama. U odnosu na specifičnu situaciju zdravstvenih radnika, u Italiji je potpisan sporazum sa vladom u vezi distribucije OLZ i potvrde kvaliteta OLZ, te povećanog testiranja zdravstvenih radnika u kontaktu sa zarazom.
 • Slovenija. Sporne mjere samoizolacije su usvojene 8. marta, zajedno sa obavezom održavanja udaljenosti od 2 metra između ljudi na javnom mjestu, uključujući na radnom mjestu. Sindikat SDTS (član konfederacije ZSSS) pregovarao je sa partnerskom organizacijom poslodavaca o uslovima pomjeranja vremena otvaranja prodavaonica hrane. U sektoru proizvodnje, na inicijativu sindikata, specijalisti za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu i inspekcija rada vode posebnu kampanju usmjerenu na procjenu potrebe zatvaranja određenih preduzeća u slučaju nepoštivanja preventivnih mjera.
 • Španija. Ministarstvo zdravlja je objavilo “Akcione procedure za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu od izloženosti novom koronavirusu (SARS-COV-2)”. Najreprezentativnije španjolske konfederacije sindikata su izrazile zabrinutost zbog određenih odredbi. Poduzete su specifične mjere zaštite sigurnosti i zdravlja radnika, kao i protokoli vezani za radnike, koji su u povremenom ili čestom kontaktu sa zaraženim osobama. Španija trenutno prolazi kroz osjetljivu fazu odgovora na pandemiju, kada određeni sektori pokreću svoju aktivnost. Da bi se izborili sa ovom situacijom, sindikati preporučuju pregovore o sektorskim smjernicama za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu. Neke su, između ostalog, već dogovorene u sektoru građevinarstva i industrije. Španija se suočava sa nedostakom OLZ, tako da se preporučuje, gdje god je to moguće, usvajanje organizacionih mjera poput društvenog distanciranja i rada od kuće.
 • Švedska. Švedska agencija za radno okruženje prati poslodavce kako da vrše procjenu rizika u svrhu sprečavanja širenja virusa. Neka preduzeća angažiraju svega polovinu svog osoblja kako bi spriječili širenje virusa, a u isto vrijeme da mogu održati nivo proizvodnje. Takođe se preporučuje rad od kuće za one radnike koji mogu raditi od kuće. Vlada je takođe odlučila da privremeno obustavi isplatu naknada za bolovanje za koje nije potreban ljekarski nalaz. Sada je bolovanje plaćeno od prvog dana. Svrha ove promjene je da ohrabri ljude da ostanu kući, čak i ako imaju blage simptome.
 • Turska. Odsustvo sa posla je osigurano odmah za sve starije od 65 godina, trudnice i hronične bolesnike. Time je omogućeno da najveća rizična gupa ostane u samoizolaciji, a da ne strahuje od gubitka radnog mjesta. Vlada podržava i osigurava fleksibilan rad od kuće tako što ga omogućava u javnom sektoru.
 • Na evropskom nivou, socijalni partneri u prehrambenom sektoru (EFFAT i FoodDrinkEurope) su izradili smjernice za podršku svojim članovima tokom borbe protiv pandemije COVID-19. Smjernice obuhvataju preporuke o informacijama za zaposlene, higijenskim praksama, analizi organizacije rada, upravljanju bolovanjem zaposlenih, transportu i dostavi hrane, te odlasku na i povratku sa posla.
PODIJELI