Minimalna plata u Federaciji BiH mora biti 1.000 KM

Sarajevo – Nakon što je Upravni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH napravio detaljnu analizu predloženih zakona o doprinosima i porezu na dohodak, kao i stvarnih troškova života radnika u Federaciji BiH, zaključeno je da se od Vlade Federacije BiH zahtijeva utvrđivanje najniže plate u Federaciji BiH u iznosu od 1.000 KM. Takođe, naš stav je da maksimalni iznos plate koja se isplaćuje iz budžeta na svim nivoima u FBiH ne može biti viša od tri prosječne plate isplaćene u Federaciji BiH. Takođe, protivimo se svakom novom kreditnom zaduženju prema MMF koje će dodatno gurnuti građane naše zemlje u dužničko ropstvo.

S obzirom da je radno-pravni status i ekonomsko-socijalni položaj radnika u FBiH svakim danom sve teži, te da se suočavamo sa masovnim odlaskom radnika, tražimo od Vlade FBiH da hitno i bez odlaganja otkoči proces socijalnog dijaloga na federalnom nivou, te da u prijedlozima svih zakonskih rješenja kojima se direktno i indirektno tretiraju prava i položaj radnika budu ugrađene i primjedbe i sugestije Saveza samostalnih sindikata BiH.

Imajući u vidu činjenicu da se svakodnevno pojačavaju pritisci i napadi na sindikalne aktiviste zbog njihove borbe za zaštitu prava radnika-članova sindikata, SSSBiH će nastaviti davati punu podršku svim kolegama koje se nalaze u toj situaciji. S tim u vezi, Savez samostalnih sindikata BiH će zaštititi i kolegicu Zehru Hadžić, predsjednicu Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH-Kantonalni odbor USK, protiv koje je podnesena krivična prijava od strane Vlade Unsko-sanskog kantona. Podsjećamo predstavnike vlasti na svim nivoima da je BiH ratifikovala sve konvencije Međunarodne organizacije rada kojim se propisuje sloboda sindikalnog djelovanja, te da se te i slične odredbe nalaze i u našim zakonima, pa tako svaka vrsta napada i pritiska na sindikalne aktiviste zbog bavljenja sindikalnim poslom predstavlja kršenje zakona i neprihvatljiva je.

Savez samostalnih sindikata BiH potvrđuje punu podršku kolegama iz Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo koji se, zbog opravdanih zahtjeva, trenutno nalaze u štrajku. Takođe, ovim putem tražimo od sudskih institucija da poštuju odredbe svih zakona i međunarodnih konvencija, a posebno Zakona o štrajku, kako bi se sindikatu osiguralo pravo na taj vid sindikalne borbe za ostvarivanje prava radnika koja su zagarantovana zakonom i kolektivnim ugovorima, te Zakona o parničnom postupku prema kojem se radni sporovi tretiraju kao hitni.

Služba za informisanje

PODIJELI