OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA SSSBiH ZASTUPNIČKOM DOMU PARLAMENTA FEDERACIJE BiH Sarajevo, 10. mart 2019. godine

 

 

Poštovani predsjedavajući,

uvažene zastupnice i zastupnici, dame i gospodo,

 

Obraćavam se u ime više od 150.000 članova i članica Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, najstarije i najmnogobrojnije radničke organizacije u našoj zemlji. Vjerujem da smo svi svjesni ozbiljnosti trenutka u kojem živimo i radimo, težine ekonomsko-socijalne situacije kroz koju prolazi Federacija Bosne i Hercegovine i odgovornosti koju svako od nas ima da u domenu svoga rada i djelovanja uradi sve što je u njegovoj ili njenoj moći da pomognemo našim sugrađanima, radnicima i radnicama, mladima, penzionerima i djeci da se stanje poboljša.

Vašim izborom i dobijanjem mandata da budete glas naroda u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH dobili ste veliku odgovornost i obavezu da svojim radom doprinesete osiguranju kvalitetnog i održivog zakonskog okvira koji će svim građanima Federacije BiH dati sigurnost i omogućiti da rade i zarađuju, uživaju sva prava koja su im zagarantovana pozitivnom zakonskom legislativom. Vaša je obaveza da opravdate povjerenje koje su vam građani Federacije dali na prethodnim izborima i želim vjerovati da ćete taj zadatak ispuniti na kvalitetan način. U svom radu ćete morati biti spremni saslušati i uvažiti pozitivne kritike i sugestije koje će vam upućivati predstavnici radnika, poslodavaca, penzionera, demobilisanih boraca, studenata i svih drugih interesnih organizacija koje zastupaju neku od grupa građana. Nadam se da će u mandatu koji je tek počeo saradnja između vas, kao parlamentarnih zastupnika i nas, kao predstavnika radnika i radnica, biti na višem nivou nego je to do sada bio slučaj. Svaka naša sugestija i svaki prijedlog koji smo do sada upućivali su uvijek za cilj imali isključivo zaštitu i poboljšanje radno-pravnog i socio-ekonomskog položaja ljudi koje zastupamo. U vrijeme kada se svakodnevno suočavamo sa masovnim odlaskom radnika, ali i mladih ljudi koji su tek završili školovanje, u zemlje Zapadne Evrope ili na druge kontinente u potrazi za boljim životom, obaveza da svojim radom osiguramo bolje uslove za sve one koji još uvijek ostaju ili koji ne žele napustiti zemlju, za koju su se u konačnici i borili, postaje još veća i još važnija. Mi želimo i spremni smo uraditi sve što je u našoj moći da socijalnim dijalogom sa druga dva socijalna partnera, odnosno Udruženjem poslodavaca FBiH i Vladom Federacije BiH, ali i sa vama kao predstavnicima zakonodavne vlasti postavimo okvir i uspostavimo vrijednosti koje će osigurati da radnici i radnice u Federaciji BiH rade i da za taj rad prime platu koja će njima i članovima njihovih porodica omogućiti dostojanstven život. Porazna je činjenica da u ovom trenutku prosječna plata u Federaciji BiH, a koja je nažalost još uvijek nedostižna za najveći broj radnika, jer su njihova primanja ispod tog iznosa, ne pokriva ni polovinu potrošačke korpe za četveročlanu porodicu. Ne nalaze se u toj korpi nikakvi luksuzni proizvodi niti ona predstavlja spisak želja. Ta potrošačka korpa sadrži minimum minimuma proizvoda za preživljavanje jedne prosječne porodice. Sve dok to ne budemo u stanju osigurati našim radnicima, a vašim sugrađanima, mi ne možemo biti zadovoljni niti možemo reći da smo ispunili naš zadatak.

Uvažene zastupnice i zastupnici,

radnici i radnice u Federaciji BiH u ovom trenutku nemaju zakonski osiguranu minimalnu cijenu rada. To je nešto što ne postoji ni u jednoj zemlji Evrope. Kao država smo ratificirali brojne konvencije Međunarodne organizacije rada, među kojima je i Konvencija 131. koja garantuje minimalnu platu za svakog radnika u državi. Socijalni dijalog je na najnižem nivou od uspostavljanja samostalne države, a svakodnevno se krše i konvencije i zakoni kojima su propisani i socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije BiH, kao jedino tripartitno tijelo u FBiH, nije održalo sjednicu već 16 mjeseci. Savez samostalnih sindikata BiH je do sada zvanično i nezvanično, pisanim, ali i usmenim putem zahtijevao i tražio da se sjednica održi i da se na njoj bar donese odluka o određivanju minimalne cijene rada. To nam je i obaveza data Zakonom o radu. Nažalost, nailazimo na zid šutnje i odbijanja od strane Vlade Federacije BiH. Takvo stanje nije održivo i ne mislimo da će ignorantski stav prema bilo kojem socijalnom partneru ili društvenom akteru rezultirati nečim pozitivnim. Naprotiv, nastavak takvog ponašanja može samo dovesti do dodatnog usložnjavanja situacije, a to nikome ne ide u prilog. Mi smo spremni na dijalog i naša ruka je ispružena.

Kada je riječ o odnosu Saveza samostalnih sindikata BiH i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH, znamo da je bilo uspona i padova, da smo uspijevali neke stvari zajednički i na obostrano zadovoljstvo realizovati, ali je bilo i teških trenutaka u kojima nismo nailazili na razumjevanje. Vjerujemo i nadamo se da se više nikada neće ponoviti situacija kao što je bila prilikom donošenja Zakona o radu i da ćemo imati saradnju kada god je riječ o zakonskim rješenjima koja se direktno tiču radno-pravnom i socio-ekonomskog položaja radnika i radnica u Federaciji BiH. Za nas kao predstavnike radnika i radnica je vrlo važno da u što skorije vrijeme konačno budu usvojena zakonska rješenja na kojima već godinama insistiramo. Zakon o zaštiti i zdravlju na radu je trebao biti usvojen na Vanrednoj sjednici vašeg doma 18.04.2018. godine. Nažalost povučen je s dnevnog reda i time je produžena agonija oko usvajanja ovog zakona koja traje desetak godina. Potpuno je neprihvatljivo da i dalje imamo zakon koji je iz vremena SR Bosne i Hercegovine i u kojem su zapriječene kazne u valuti koja ne postoji od 1992. godine. Povećava nam se broj nesreća na radu, svake godine imamo nažalost desetine onih sa smrtnim ishodom i mi moramo konačno zaštiti radnike na njihovim radnim mjestima. Morate usvojiti zakon kojim ćete stati u kraj neodgovornim poslodavcima i pokazati im da u Federaciji BiH mogu raditi samo ukoliko poštuju postulate po kojima se radi u zemljama Evrope unije, a kojoj kao država težimo.

Kada je riječ o Zakonu o štrajku, Savez samostalnih sindikata BiH je još 2009. godine tražio od Vlade FBiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da pripremi izmjene i dopune ovog zakona. Tri godine kasnije, tačnije 2012. godine smo zaprimili tekst Prednacrta zakona o štrajku, dakle potpuno novi tekst zakona, a ne njegove izmjene i dopune. Ne želim oduzimati vaše vrijeme nabrajajući sve aktivnosti koje su uslijedile nakon toga, pa ću odmah preći na ono što je trenutno stanje kada je riječ o ovom zakonu. On je usvojen u vašem domu 2017. godine u tekstu koji nudi rješenja znatno nepovoljnija od važećeg zakona i njime su predviđeni instrumenti koji će, ukoliko do konačnog usvajanja Zakona od strane Parlamenta FBiH ostanu u predloženoj formi, u potpunosti onemogućiti organizovanje štrajka na svim nivoima. Nama kao predstavnicima sindikata, odnosno radnika nikada nije bilo u interesu da organizovanjem štrajkova dolazimo do svojih prava. Naprotiv, uvijek smo željeli i nastojali da štrajk bude posljednje sredstvo sindikalne borbe koje koristimo onda kada su iscrpljena sva druga. Usvajanje zakona kojim se onemogućava štrajk radnika ćete prekršiti konvencije Međunarodne organizacije rada, ali i spriječiti jedan dio sindikalnog djelovanja koje je zagaratovano međunarodnim poveljama, konvencijama, ali i Ustavom naše države i postojećim zakonima. Pozivam vas da ponovo razmotrite primjedbe koje je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine dostavio u vezi sa Zakonom o štrajku.

U parlamentarnoj proceduri se trenutno nalazi i Prijedlog zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. Savez samostalnih sindikata BiH se nije složio sa predloženim tekstom zakona i tražio je da se ispravi obrazloženje teksta ovog zakona i shodno zapisniku sa sastanka socijalnih partnera navede da između socijalnih partnera nije postignuta saglasnost u vezi sa tekstom ovog zakona. Naime, za sindikat je neprihvatljivo da mirenje nije predviđeno kao alternativni način rješavanja spora kada je u pitanju organizovanje i vođenje štrajka i naš stav je da se tekst ovog zakona mora posmatrati i razmatrati vodeći računa o primjedbama datim na tekst Nacrta zakona o štrajku, budući da su ova dva zakona u direktnoj vezi.

Zakon o stečaju je pokazao da su primjedbe Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uvijek u skladu sa Ustavom i pozitivnim zakonskim propisima. Naime, iako smo u više navrata ukazivali na neustavnost odredbi predloženog Zakona, presudom Ustavnog suda Federacije BiH je utvrđeno da je neustavno izbacivanje primanja radnika iz prvenstva namirivanja, te je to implementirano kroz Izmjene zakona o stečaju.

Pored Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, za nas, kao predstavnike radnika, najvažniji je tzv. Zakon o uvezivanju radnog straža kojim se mora osigurati kreiranje adekvatnog pravnog i finansijskog okvira za uplatu neizmirenih doprinosa za Fond PIO/MIO za sve radnike, bez obzira na strukturu kapitala privrednog društva, čime će se konačno riješiti višegodišnji problem tzv. neuvezanog staža. Usvajanje ovog zakona je prioritet.

Cijenjeni predsjedavajući Doma, zastupnice i zastupnici,

nadam se da moje današnje obraćanje u ime Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i više od 150.000 radnika i radnica koji su u našem članstvu predstavlja prvi korak na uspostavljanju kvalitetnije i produktivnije saradnje između izvršne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i naše organizacije. Svjesni smo ozbiljnosti trenutka u kojem djelujemo, spremni smo da budemo aktivni sudionici svih reformskih procesa koji će za cilj imati poboljšanje radno-pravnog i društveno-ekonomskog položaja radnika i radnica u Federaciji BiH, ali i svih ostalih građana. Pozivam vas da radite u najboljem interesu onih koji su vam na prethodnim izborima ukazali svoje povjerenje i glasali za vas. Pozivam vas i da budete spremni i otvoreni za razgovor i sugestije sa predstavnicima radnika, poslodavaca, ali i drugih interesnih grupa, a sve u cilju usvajanja zakonskih rješenja koja će biti za dobrobit građana i građanki Federacije Bosne i Hercegovine.

Hvala.

PODIJELI