Održan Okrugli sto/seminar Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona

Zenica – Danas je u organizaciji Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona održan Okrugli sto/seminar za oko tridest sindikalnih predsjednika i članova Skupštine ovog sindikata, iz svih sindikalnih organizacija – ArcelorMittal Zenica, Mann Hummel Tešanj, Pobjeda Tešanj, Prevent FAD Jelah, Preis Usora, Excel Maglaj i Željezara Zenica. Okruglom stolu su prisustvovali i učešće u radu uzeli i predsjednici sindikata iz firmi Cimos Gradačac i Novi Travnik.

Okrugli sto je otvorio predsjednik SSS BiH Selvedin Šatorović, koji je govorio o višemjesečnim i mukotrpnim aktivnostima SSS BiH na donošenju Zakona o minimlanoj plati. Poznato je da je ovaj zakon u formi nacrta 5. oktobra prihvaćen od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije, uz obavezu javne rasprave od 90 dana. Aktuelna situacija oko usposte vlasti je usporila proceduru donošenja ovog zakona. Hitno donošenje Zakona o minimalnoj plati će ujedno biti glavni zahtjev SSS BiH, ali i prvi test za buduću zakonodavnu i izvršnu vlast u Federaciji.
O oblicima sindikalne borbe i zaštiti sindikalnih povjerenika, koji u sindikalnim organizacijama nose ogroman teret, pogotovo danas, govorio je Adis Kečo, pravni savjetnik u Savezu samostalnih sindikata BiH. Kolega Adis Kečo je ukazao na temeljne zakonske i druge propise koji predstavljaju normativni okvir djelovanja sindikata i sindikalnih akcija, uključujući kolektivne pregovore, protest i štrajk, uz naglašenu, vrlo značajnu ulogu medija u ovim aktivnostima.
Ernis Imamović, pomoćnik federalnog Ministra rada i socijalne politike Federacije BiH, zadužen za sektor zaštite na radu, u svom vrlo zanimljivom izlaganju dao je osnovne smjernice i upute za učešće sindikata u postupku procjene rizika. Procjena rizika je ključna aktivnost u smislu adekvatne primjene novog Zakona o zaštiti na radu, koja je u direktnoj vezi sa unapređenjem sigurnosti na radu, odnosno zamjene opasnog bezopasnim ili manje opasnim. Nažalost, procjeni rizika se često pristupa vrlo površno, radi zadovoljenja forme. Svi sindikati koji to nisu učinili trebaju imenovati povjerenike za zaštitu na radu, koji pored ostalih ingerencija imaju ulogu i u procjeni rizika – ona se kao takva ne može provoditi bez učešća sindikata. Sindikati su pozvani da za sve uočene nepravilnosti odmah reaguju prema resornom ministarstvu rada, koje vrši nadzor, a koje je otvoreno za saradnju sa sindikatima. Pomenuta su i dva nova pravilnika koja priprema ovo resorno ministarstvo – Pravilnik o radnim mjestima sa povećanim rizikom i Pravilnik o prijavi nesreće na poslu, na koje smo preko SSS BiH dostavili odgovarajuće primjedbe i sugestije.
Predsjednik Sindikata ArcelorMittal Zenica, dugogodišnji sindikalni aktivista i borac za radnička prava Zuhdija Kapetanović, imao je jako zanimljivo i emotivno izlaganje, iz svog prebogatog iskustva, na temu Izazovi sindikata-šta znači biti sindikalac? Osnovna poruka kolege Kapetanovića mlađim sindikalcima je da sindikalac prije svega mora biti dobar radnik, te da mora biti hrabar. Sve drugo se može naučiti ako postoji volja, a za to služe i ovi vidovi edukacije, koje je ocijenio vrlo dobrim i korisnim.
U vezi prava na jednaku platu za rad jednake vrijednosti govorio je Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona. Skrenuta je pažnja na član 77. Zakona o radu i član 37. stav 3. Granskog kolektivnog ugovora, koji se uglavnom površno tumače kao odredbe koje govore samo o jednakom nagrađivanju muškaraca i žena, iako imaju daleko šire značenje. Kako bi se osiguralo pravo na jednaku platu za rad jednake vrijednosti, zaključeno je da mora postojati odgovarajući relativni omjer između pojednih grupa složenosti poslova, od najjednostavnije ka složenijim, kao element za obračun osnovne plate, odnosno da bilo kakvo jednostrano intervenisanje ili narušavanje istog predstavlja kršenje prava radnika jednako kao nepoštivanje ili samovoljno mijenjanje visine satnice/plate.
Brojna pitanja, diskusije, komentari, prijedlozi, razmjena iskustava, pozitivne ali i negativne prakse, potvrda su da smo kao organizator odabrali odlične i vrlo zanimljive teme, ali i izlagače. Učesnici seminara su jednoglasni u ocjeni da će im dobijene informacije i saznanja biti od velike koristi u budućem sindikalnom radu. Činjenica da je ovo 20. po redu godišnji seminar u organizaciji našeg kantonalnog sindikata metalaca jasno pokazuje koliko pažnje posvećujemo sindikalnoj edukaciji.
Edukacija je sasvim sigurno jedan od ključnih faktora uspješnog rada i djelovanja našeg sindikata na svim poljima, u vrlo teškim i izazovnim uslovima, dominantno u privatnom sektoru.
Služba za informisanje
PODIJELI