Otvoreno pismo Vladi i Parlamentu FBiH

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Parlament

  • Zastupnici/e u oba Doma

Vlada

  • Premijer

OTVORENO PISMO

Poštovani/e,

Prijedlogom budžeta Federacije BiH za 2022. godinu je za uvazivanje staža planirano 3,4 miliona KM  za većinski državne, te milion KM za privatne firme, što je ukupno 4,4 miliona KM. To je 5,6 miliona KM manje nego što je bilo planirano budžetom za 2021. godinu. Stava smo da su predviđena sredstva  za uvezivanje staža za 2022. godinu nedovoljna i da ih treba planirati barem u istom iznosu kao i za 2021. godinu, i to iz nekoliko razloga.

Naime, 18. novembra 2021. godine na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju koje predviđaju mogućnost penzionisanja branilaca pod povoljnijim uslovima. Konkretno, Zakon predviđa mogućnost spuštanja starosne granice za odlazak u penziju sa 65 godina, za ratni staž u dvostrukom trajanju, a najviše do 58 godina. Nadalje, brisana je odredba o umanjenju  penzije za raniji odlazak u penziju prije navršenih 65 godina starosti, kao što je to bio slučaj. Također, poseban staž, tj. ratni staž u dvostrukom trajanju vrednovan je sa jednim umjesto sa pola boda za svaku godinu posebnog staža.

Ova je mogućnost zanimljiva velikom broju radnika u realnom sektoru, naročito  radnicima čije su firme završile u stečaju ili su likvidirane, koji ispunjavaju ove uslove za penziju. a nije im uvezan staž. Iz tog razloga bi broj aplikanata za uvezivanje staža u ovoj godini mogao biti daleko veći nego u prethodnoj, te će za to biti potreban i značajno veći iznos sredstava od planiranog. Poznato je, također, da smo prethodnih  godina ukazivali na jednu anomaliju prilikom definisanja kriterija za apliciranje po Javnom pozivu za uvezivanje staža, a to je nemogućnost da za uvezivanje staža apliciraju fizička lica. Ove godine bi se takva prijava morala omogućiti i radnicima pojedinačno, tamo gdje ne postoji pravni subjekt ili odgovorna osoba koja bi to u njihovo ime učinila (npr. nema stečajnog upravnika, firma likvidirana i dr.). I ovo je razlog zbog kojeg bi broj aplikanata za uvezivanje staža mogao biti daleko veći nego prošle godine, što će iziskivati veći iznos sredstava.

S obzirom na navedeno, cijenimo opravdanim da se Budžetom Federacije BiH za 2022. godinu planira barem isti iznos i struktura sredstava za uvezivanje staža kao i za 2021. godinu, te da se apliciranje  po Javnom pozivu  omogući ne samo pravnim nego i fizičkim licima koja ispunjavaju uslove za penziju, a nije im uvezan radni staž, pa Vas pozivamo da u tom smislu izmijenite Prijedlog budžeta FBiH za 2022. godinu i povećate iznos sredstava  planiranih za uvezovanje staža.

PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović, s.r.

 

PODIJELI