Panel diskusija “Otac na porodiljskom odsustvu”

Sarajevo – Danas je u Domu sindikata održana Panel diskusija “Otac na porodiljskom odsustvu” koju su organizovali Savez samostalnih sindikata BiH i Sarajevski otvoreni centar (SOC). Cilj skupa je bio upoznavanje prisutnih sa nalazima istraživanja o pravu očeva radnika na korištenje porodiljskog odsustva i preporukama koje za cilj imaju veći broj očeva koji koriste ovo pravo iz radnog odnosa. Amina Dizdar i Delila Hasanbegović Vukas iz SOC-a prezentovale su cilj, metodologiju i glavne nalaze istraživanja o legislativnim i administrativnim preprekama za korištenje porodiljskog odsustva od strane očeva te dvije publikacije koje se bave razvijanjem javnih politika usmjerenih ka olakšavanju pristupa korištenju prava na porodiljsko odsustvo i amandmanima na važeće zakone o radu s ciljem njihovog usklađivanja sa Direktivom EU o usklađivanju privatnog i profesionalnog života.

Učesnici su tokom diskusije iznijeli svoja zapažanja i iskustva vezana za poštivanje prava radnika i radnica od strane poslodavaca, uključujući i pravo na korištenje porodiljskog odsustva i za majke i za očeve. Naglašena je potreba jačanja inspekcijskih organa, pooštravanje kaznenih odredbi za nepoštivanje prava iz radnog zakonodavstva, vršenja pritiska na poslodavce da radnike i radnice upoznaju sa svim pravima koja im pripadaju prema Zakonu o radu i pravilnicima koji su na snazi u pojedinačnim kompanijama/institucijama. Takođe je usaglašena potreba za zajedničkim djelovanjem SSSBiH i SOC na polju kreiranja prijedloga za poboljšanje prava radnika i radnica, posebno u dijelu koji se odnosi na pravo oba roditelja na porodiljsko odsustvo i zabranu svih oblika diskriminacije na radnom mjestu.

Istraživanje Sarajevskog otvorenog centra možete pročitati na Otac-na-porodiljskom-web.pdf

Služba za informisanje

PODIJELI