Plata

GLASAM DA NAJNI?A PLATA U FBIH MORA BITI 1000 KM ZATO ?TO:

  1. Zaslu?ujemo da od svog rada mo?emo dostojanstveno ?ivjeti
  2. Kvalifikovani smo radnici i vrijedimo, o ?emu svjedo?i ?injenica da smo gdje god da odemo me?u najboljim i najcjenjenijim radnicima.
  3. Imamo pravo na kvalitetniji ?ivotni standard
  4. ?elimo ostati u svojoj domovini, jer smo se borili i izborili za ovu zemlju i jer ?elimo ?ivjeti tamo gdje smo ro?eni.
  5. Kada smo zadovoljni i kada osjetimo da se na? rad cijeni i na?i poslodavci imaju dodatnu korist. Zadovoljni radnici su produktivniji, a poslodavcu to zna?i ve?i profit.
  6. Na?a djeca imaju pravo na kvalitetnije i ispunjenije djetinjstvo, a to im mo?emo omogu?iti ukoliko imamo ve?u platu.
  7. Cijena minimalne potro?a?ke korpe prosje?no ko?ta oko 2000 KM, a u njoj se nalazi ono ?to nam je neophodno za ?ivot. Sa primanjima kao ?to su sada ne mo?emo platiti ni pola potro?a?ke korpe.
  8. Ve?i iznos najni?e plate ?e oja?ati penzioni fond, jer ve?a plata zna?i vi?e doprinosa i ve?i priliv sredstava u Fond PIO/MIO.
  9. Ve?a plata zna?i ve?u potro?nju, ?ime se pobolj?ava ekonomska situacija u dr?avi, jer se u bud?ete upla?uje vi?e novca kroz poreze.
  10. Zaslu?ujemo ekonomsku sigurnost, jer bez nje budu?nost moramo tra?iti negdje u Zapadnoj Evropi ili na drugim kontinentima.

USTAVNA JE OBAVEZA DA IMAMO DEFINISANU NAJNI?U PLATU, A LJUDSKA I MORALNA OBAVEZA LJUDI U VLASTI DA ONA BUDE DOVOLJNA ZA NORMALAN I DOSTOJANSTVEN ?IVOT.


Broj osoba koje su dosada glasli je:

14146