Neistine i pogrešne tvrdnje premijera Vlade FBiH upućene Međunarodnoj organizaciji rada

Dopis Fadila Novalica MORu

Dopis Fadila Novalica MORu_eng

Reakcija na odgovor Fadila Novalica

S obzirom da je Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine dostavljeno pismo koje je premijer Federacije BiH, g-din Fadil Novalić, uputio Međunarodnoj organizaciji rada, a kao odgovor na upit iz te organizacije u vezi sa pritužbama SSSBiH da u FBiH ne postoji socijalni dijalog i da se Vlada FBiH direktno miješa u rad sindikata i posebno aktivnosti u vezi sa Kongresom SSSBiH, dužni smo upoznati naše članstvo i cjelokupnu javnost sa sljedećim neistinitim i pogrešnim tvrdnjama iznesenim od strane premijera:

  1. „… moja Vlada je značajno poboljšala socijalni dijalog ponovnim pokretanjem procesa kolektivnog pregovaranja koji je gotovo desetljeće bio utihnuo. Kao rezultat toga moja Vlada je zaključila više kolektivnih ugovora od bilo koje prethodne Vlade….“

 

Donošenjem novog Zakona o radu, kroz izvjestan period prestali su da važe svi kolektivni ugovori u Federaciji BiH. Naglašavamo da su svi kolektivni ugovori prije usvajanja Zakona o radu bili zaključeni na neodređeno vrijeme i da su se odnosili na sve radnike zaposlene u svojim djelatnostima, tako da ova Vlada FBiH a ni prethodne tri Vlade  FBiH nisu imale potrebe za zaključivanjem kolektivnih ugovora.

  1. Vlada nikada nije odbila niti uslovljavala učešće na bilo kojoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća i, u vezi sa ovim, tvrdnja SSS BiH je netačna.“

 

Savez samostalnih sindikata BiH od novembra 2017. godine u nekoliko navrata tražio sazivanje sjednice ESV, ista ni do današnjeg dana nije održana niti smo dobili bilo kakav dokument zbog čega se ne sazivaju sjednice ESV. U prilog ovoj činjenici govori i dopis Vlade FBiH broj: 01-02-1042-104/17 od 07.03.2018. godine upućen predsjedavajućem ESV u kojem se traži otkazivanje sjednice ESV, a kao razlog se navodi da je u toku izbor rukovodstva Saveza samostalnih sindikata BiH.

Sličan dopis Vlada FBiH je uputila i 21.03.2018. godine predsjedavajućem ESV u kojem se navodi da ne pristaju na zakazivanje sjednica ESV dok se ne osigura puni legitimitet i legalitet u djelovanju svih učesnika u skladu sa zakonima i drugim propisima. Prema Sporazumu o osnivanju ESV i Poslovniku o radu svaki socijalni partner samostalno bira članove svoje delegacije u ESV FBiH i nijedan socijalni partner nema pravo da na bilo koji način utječe na sastav delegacije drugih socijalnih partnera. Takođe, podjsećamo i da mandate članova delegacije SSSBiH u ESV FBiH traje dok i mandate trenutnog saziva izvršne vlasti, u ovom slučaju do oktobra 2018. godine.

  1. Takođe odbijamo tvrdnje da smo „pet mjeseci“ opstruirali sjednice ESV. U vezi sa tim, želim vas informisati da se moja Vlada posljednjih mjeseci suočila sa velikom koalicijskom krizom.“

 

Savez samostalnih sindikata BiH u gore pomenutim dopisima nikada nije dobio obrazloženje da zbog koalicione krize Vlada FBiH ne može učestvovati u radu sjednica ESV, tako da se ovaj „izgovor“ prvi put spominje u odgovoru Vlade FBiH upućenom Međunarodnoj organizaciji rada. Čak i da je Vlada FBiH kao razlog neučestvovanja u radu ESV navodila koalicionu krizu, smatramo da to ne može biti opravdan i valjan razlog za nefunkcionisanje socijalnog dijaloga i držanje ostala dva socijalna partnera kao taoce.

  1. “…Nacrt zakona o sigurnost na radu je završen kroz seriju konsultacija u koje su bili uključeni i sindikati i udruženje poslodavaca i o tom zakonu je već diskutovano na sjednicama ESV.“

 

Vlada FBiH je u svom odgovoru prešutjela činjenicu da se za sjednicu ESV koja se trebala održati 30.11.2017. godine na dnevnom redu već nalazio Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu. Takođe, nisu naveli ni činjenicu da je Vlada na svojoj sjednici održanoj 08.02.2018. godine, iako nije razmatran na sjednici ESV jer je otkazana, isti taj Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu utvrdila u formi prijedloga i uputila u parlamentarnu proceduru, čime je prekršen član 4. Sporazuma o osnivanju ESV gdje decidno stoji da ESV „razmatra nacrte zakona“.

  1. “…Vlada nema nikakvu ulogu u procesu određivanja minimalne plate. Ovaj zadatak je povjeren sindikatima i udruženjima poslodavaca. Posljedično,  Udruženje poslodavaca Federacije je takođe odbilo uključivanje ove tačke na dnevni red ESV, čime je održavanje ove sjednice onemogućeno.“

 

Članom 7. Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH propisano je da najnižu satnicu utvrđuje ESV najkasnije do 01.12. u tekućoj za narednu godinu.

  1. „Tokom prve polovine 2016. su g-din Bajramović i SSS BiH bili tu koji su šest mjeseci jednostrano blokirali rad ESV, zahtijevajući od Vlade da se miješa u pravosudne i sudske procese. Odluka o blokadi rada ESV je u pisanom obliku dostavljena Vladi kao zvanični stav SSS BiH.“

 

Podsjećamo vas da je ista ova Vlada FBiH, neposredno nakon usvajanja novog Zakona o radu, samovoljno i bez ikakvog razloga iz Registra udruženja izbrisala jedan od najbrojinijih sindikata, Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH koji broji preko 17.000 članova. Upravo to je jedan od razloga zašto je Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH, a ne Ismet Bajramović 19.05.2016. godine donio Odluku o neučešću Delegacije Saveza samostalnih sindikata BiH u radu ESV. Drugi jako bitan razlog zbog čega je donesena ova Odluka je da Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH koji su još 10.02.2016. godine ispregovarali i zaključili Udruženje poslodavaca FBiH i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine do dana donošenja pomenute Odluke nije objavljen u Službenim novinama FBiH što je još jedan pokazatelj koliko Vlada FBiH uvažava socijalne partnere i socijalni dijalog. Konačno, treći razlog zbog čega je donesena pomenuta Odluka je što Vlada FBiH sa svojim resornim ministarstvima nije otpočela proces kolektivnog pregovaranja, odnosno usklađivanja kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu, a rokovi su isticali. Neistiniti su navodi iz odgovora Vlade FBiH da su Bajramović i Savez samostalnih sindikata BiH šest mjeseci jednostrano blokirali rad ESV. Naime, dana 28.07.2016. godine, Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH je, vjerujući u socijalni dijalog i misleći da će Vlada FBiH konačno prihvatiti Savez samostalnih sindikata BiH kao istinskog socijalnog partnera, donio Odluku o stavljanju van snage Odluke o neučestvovanju delegacije Saveza samostalnih sindikata u radu ESV, dakle, odluka je trajala nešto više od dva mjeseca.

  1. „…u jednom od posljednjih dopisa upućenih Vladi g-din Bajramović je izrazio stav da Vlada ne treba slati nijedan zakon Parlamentu bez saglasnosti ESV što, takođe, predstavlja kršenje gore pomenutog sporazuma koji Vijeću daje savjetodavnu ulogu.“

 

Ponovo naglašavamo da u članu 4. Sporazuma o osnivanju ESV gdje decidno stoji da ESV „razmatra nacrte zakona“.

  1. „Dobro je poznata činjenica da su g-din Bajramović i SSS BiH potpisali sporazum o setu zajedničkih akcija sa opozicionim političkim partijama. I moja Vlada i MOR se treba suzdržati od uvlačenja u svakodnevnu politiku, što SSS BiH očigledno pokušava da uradi.“

 

Tačno je da je Savez samostalnih sindikata BiH potpisao Protokol o saradnji, ali sa  političkim partijama koji su bili u poziciji u prethodnom mandatu, tj. mandatni period 2010-2014. godina. Taj Protokol je zagovarao reforme uz aktivno učešće sindikata u cilju očuvanja radničkih prava.

Netačno je da smo potpisivali bilo kakav sporazum sa opozicionim političkim partijama u ovom mandatu Vlade FBiH (mandatni period 2014-2018. godina). Sva saradnja sa opozicionim političkim partijama u ovom mandatu ogledala se u potpisivanju zajedničke izjave sa nekolicinom političkih partija kako bi se pokušalo osigurati da Zakon o radu ne bude usvojen po hitnoj proceduri na sjednici Parlamenta FBiH održanoj 30.07.2015. godine.

PODIJELI